Maan laatu

Maaperä on ilmaston, geologian, kasvillisuuden, biologisen toiminnan sekä ajan ja maankäytön muodostama kokonaisuus. Maaperä on lähes uusiutumaton luonnonvara ja orgaanisen aineksen määrästä johtuen maaperällä on huomattava varastointi- ja puskurikapasiteetti. Maaperän biologinen toiminta määrää osaltaan maaperän rakenteen ja viljavuuden. Ihmisen maaperälle aiheuttamista uhkatekijöistä ovat Suomen kannalta tärkeimmät maaperän saastumisen ja monimuotoisuuden väheneminen. Suomen maaperän erikoispiirteet, joihin kuuluvat korkea humuspitoisuus ja maan jäätyminen, aiheuttavat lisävaatimuksia maaperän tutkimukselle.

Maaperän tutkimiseksi tarvitaan luotettavia ja vertailukelpoisia menetelmiä. Kansainvälisen ja eurooppalaisen teknisten komiteoiden
ISO/TC 190 Soil quality  sekä CEN/TC 345 Characterization of soils - menetelmät kattavat koko maaperän tutkimusprosessin näytteenotosta kemiallisiin ja biologisiin analyyseihin sekä saastuneisuuden arviointia käsitteleviin ohjeistoihin. Fysikaalisten-, kemiallisten ja biologisten menetelmien avulla tutkitaan maan laatua ja niiden perusteella saadaan kuvattua kunnostuskohteen tila. Standardiohjeistoissa annetaan suosituksia siitä, miten ja millä menetelmillä saastunut kohde arvioidaan ihmisten ja ympäristön kannalta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) osallistuu edellä kuvattujejen teknisten komiteoiden työhön.

Lue lisää SYKEn sivuilta

Lisätietoa myös ympäristö.fi -sivuilta:Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja