Lietteet

Lietteet ja vastaavat jätteet ovat peräisin:

  • hulevesien käsittelystä
  • kuivakäymälöistä
  • yhdyskuntajätevesien keräysjärjestelmistä
  • yhdyskuntajäteveden käsittelylaitoksista
  • vastaavan kaltaisista teollisuuden jätevesistä
  • vedenpuhdistamoista
  • vedenjakelujärjestelmistä.


Lietteistä voidaan jalostaa hyvälaatuisia ja turvallisia lannoitevalmisteita, jotka soveltuvat käytettäviksi maanparannusaineina tai kasvualustoina esim. puistoissa. Lannoitevalmisteiden laadunvalvontaa tehdään standardisoiduilla menetelmillä.

Standardisoitaviin alueisiin kuuluvat näytteenottomenetelmät sekä fysikaaliset, kemialliset ja biologiset analyysit, joita tarvitaan lietteiden luokittelemiseen. Luokittelemisen tarkoituksena on helpottaa päätöksentekoa oikeiden käsittelymenetelmien valitsemiseksi sekä suuntaviivojen antamiseksi hyväksi käytännöksi lietteiden tuottamisessa, hyödyntämisessä ja käsittelemisessä. Teollisuudesta peräisin olevat haitalliset lietteet eivät kuitenkaan kuulu näihin standardisoitaviin alueisiin.

CEN/TC 308 Management and characterization of sludges

Keväällä 2013 perustettiin uusi tekninen komitea kansainväliseen standardisointijärjestöön
ISO/TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal
- Lietteen kunnostus, kierrätys, käsittely ja loppusijoitus. Komiteassa on vireillä uusia työkohteita.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) osallistuu edellä kuvattujen komiteoiden työhön.

Lue lisää SYKEn sivuilta.

Lisätietoa:

Opastusta lietteiden käytön ja sijoituksen riskinarviointiin
Raportti periaatteista, joita noudattamalla eri lietteenkäsittelymenetelmillä päästään määriteltyihin hygieenisiin tavoitteisiin
Lietteen hyödyntäminen

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja