Yhteiskuntavastuu

Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa on vahvistettu yhteiskuntavastuusta kertova standardi ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Se on vahvistettu myös suomalaiseksi standardit SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas.

Standardin tavoitteena on edistää organisaatioiden yhteiskuntavastuullista toimintaa sekä kestävää kehitystä, johon kuuluu myös ihmisten terveys ja yhteiskunnan hyvinvointi. Se on tarkoitettu ohjeeksi kaikille organisaatioille, jotka hakevat lisätietoa yhteiskuntavastuuasioiden käsittelyyn riippumatta siitä, ovatko ne suuria vai pieniä ja toimivatko ne kehittyneissä maissa vai kehitysmaissa.

ISO 26000 toimii hyvin yleisoppaana yhteiskuntavastuuasioista lisätietoa hakeville. Standardissa kerrotaan yhteiskuntavastuun yleismaailmallisia periaatteita, alkaen YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja ILO:n työelämää koskevien sopimusten perusperiaatteista. Yhteiskuntavastuullisella toiminnalla tarkoitetaan vapaaehtoista lainsäädännön vaatimukset ylittävää toimintaa. Siinä tunnustetaan erilaiset olosuhteet, kulttuurit ja lainsäädännön taso maapallon eri puolilla, mutta kantavana ajatuksena on suunnan hakeminen kohti toimintatapaa, joka yhteisesti hyväksytään vastuulliseksi.

Tarkemmin käydään läpi organisaation hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen. Keskeistä on organisaation sidosryhmien huomioon ottaminen toiminnan kaikilla tasoilla ja eri osapuolten tarpeiden ja oikeuksien kunnioittaminen eri tilanteissa. Myös yhteiskuntavastuuseen liittyvän viestinnän keskeiset elementit esitellään.

ISO 26000 -standardi poikkeaa ympäristö- ja laatujärjestelmästandardeista siinä, että se ei ole hallintajärjestelmästandardi, eikä sitä ole tarkoitettu sertifiointiin.

Standardin laadinnassa oli mukana asiantuntijoita eri sidosryhmistä, kuten yritykset, julkinen sektori, kansalaisjärjestöt, työntekijäjärjestöt, kuluttajat, sekä tutkimuslaitosten edustajat. Mukana oli henkilöitä kaiken kaikkiaan yli 80 maasta, joista valtaosa on kehittyviä maita. Lisäksi työhön osallistuivat edustajat yli 30 kansainvälisestä järjestöstä, mm. ILOsta (Kansainvälinen työjärjestö) ja GRIstä (Global Reporting Initiative).

Lue lisää esitteestä.

Kansainvälisestä yhteiskuntavastuustandardisoinnista on lisätietoa ISOn Internetsivuilla.

SFS:n teemasivut yhteiskuntavastuustaStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja