Työperäinen altistuminen

Alan standardisointityön tavoitteena on mm. työpaikan ilman epäpuhtauksien määritysmenetelmien kehittäminen sekä mittausstrategian yhdenmukaistaminen. Nanohiukkaset, niiden mittaaminen ja määrittäminen sekä terveysvaikutukset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi eri foorumeilla. EU:n kemikaalilainsäädäntö Reach edellyttää aineiden rekisteröinnin yhteydessä kemikaalien aiheuttaman riskin arvioimista. Kemikaalien aiheuttamat riskit on arvioitava samoja perusteita käyttäen. Standardisoidut arviointimenetelmät ovat tarpeen myös etsittäessä haitallisille kemikaaleille korvaavia tuotteita. Arvioijien pätevyys on oleellista, kun kyseessä on ihmisten terveys. Tämän vuoksi heidän koulutuksensa, jota annetaan eri tahoilla, on oltava kaikkialla samat vaatimukset täyttävää. 

Työpaikan ilmaan, sen laatuun ja epäpuhtauksien mittaamiseen sekä kemikaalien turvallisuuteen liittyvät asiat ovat entistä tärkeämpiä EU:n kemikaaliasetuksen Reachin voimaantulon jälkeen. Olennainen osa Reachia on kemikaaliturvallisuusarviointi ja sen pohjalta laadittava kemikaaliturvallisuusraportti. Ilman laadun parantamisella vaikutetaan myös merkittävästi sekä fyysiseen että psyykkiseen työssä jaksamiseen. Pienhiukkasten merkitys ihmisten terveydessä on tuotu vahvasti esille eri tilaisuuksissa. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että nämä asiat ovat kunnossa.

Lue lisää Kemesta ry:n sivuilta


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja