EMC - Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähkölaitteelta edellytetään sen turvallisuuden, luotettavuuden ja huollettavuuden lisäksi moitteetonta toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa toimintaympäristössä. Häiriöttömän toiminnan takaa samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC (electromagnetic compatibility). Sähkölaite ei saa kohtuuttomasti lähettää ympäristöönsä häiriöitä ja sen on myös siedettävä riittävässä määrin muualta tulleita häiriöitä.

Jotta laitteet voisivat toimia normaalisti keskenään, on asunto- ja teollisuusympäristöön määritelty erilaiset häiriötasot. Kaikki laitteet saadaan kussakin käyttöympäristössä keskenään yhteensopiviksi, kun huolehditaan kahdesta asiasta:
  • mikään laitteista ei aiheuta sovittua tasoa suurempia häiriöitä
  • kaikkien laitteiden tulee sietää sovitun tasoiset häiriöt.


Laitteen ympäristöönsä päästämäksi häiriöksi luetaan kaikki ne sähkömagneettiset ilmiöt, jotka eivät ole sen hyötykäyttöön tarkoitettuja. Häiriöt leviävät laitteesta toiseen joko johtimia pitkin tai säteilemällä.

Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on säädetty EU:n direktiivissä 2004/108/EY. Direktiivin mukaan sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan elektronisen laitteen tai järjestelmän kykyä toimia siinä ympäristössä mihin se on tarkoitettu, häiritsemättä muita laitteita ja ympäristöä ja häiriintymättä muista laitteista ja ympäristöstä aiheutuvista häiriöistä.

EMC-direktiivissä ei laitteille määritellä yksityiskohtaisia vaatimuksia laitteiden EMC-ominaisuuksille vaan direktiivin vaatimusten mukaisuus voidaan osoittaa käyttämällä harmonisoituja eurooppalaisia standardeja.

Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä kansainvälisiä standardeja valmistellaan IEC:n teknisissä komiteoissa IEC/CISPR, International special committee on radio interference, joka alakomiteoineen on lähinnä keskittynyt häiriöpäästöjen mittaamiseen ja niihin liittyviin raja-arvoihin.

Tuotekohtaisia EMC-standardeja ovat tekevät useat tuotekomiteat. Nämä tuotekohtaiset EMC-standardit käyttävät CISPR:n laatimia häiriöpäästöjen mittausmenetelmiä ja raja-arvoja sekä TC 77:n perusstandardeissa kuvattuja häiriönsiedon testausmenetelmiä. IEC:n verkkosivuilla on erityinen EMC-Zone, jossa on kuvattu EMC-standardijärjestelmä.

Häiriönsiedon testausmenetelmiä standardoidaan IEC:n teknisessä komiteassa TC 77 Electromagnetic compatibility ja sen alakomiteoissa.

Suomessa kansainväliseen EMC-standardointiin osallistuvat SESKOn komiteat SK CISPR ja SK 77. Euroopassa EMC-standardointia hoitaa CENELECin tekninen komitea TC 210. Lue lisää sivulta SESKO EMC.

Alueelta vahvistetut standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:
SFS-ICS 33.100 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC).


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja