Teräs- ja alumiinirakenteet

Teräs- ja alumiinirakenteiden eurooppalaisesta standardisoinnista vastaa CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium structure.

Tehdasvalmisteisten teräskokoonpanojen ominaisuudet ilmoitetaan standardin SFS-EN 1090-1 + A1 mukaisella CE-merkinnällä. Standardi kattaa teräsrakenteissa käytettävät rakenteelliset teräskokoonpanot ja osakokoonpanot sekä rakennejärjestelmät.

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen koostuu kolmesta standardista:

SFS-EN 1090-1: Teräs- ja alumiinirakenteet. Osa 1: Rakenteellisten osien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vaatimukset
SFS-EN 1090-2: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset
SFS-EN 1090-3: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen. Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset

Aiemmin teräsrakenteiden toteuttaminen on Suomessa perustunut RakMK B7:ssä annettuihin ohjeisiin ja vaatimuksiin.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan METSTAn kotisivuilta.

Katso myös:
Hitsaus
Piirustusmerkinnät, toleranssit, kiinnittimetTeräskokoonpanojen CE-merkintä


Rakentamiseen käytettävät - standardin SFS-EN 1090-1 soveltamisalaan - kuuluvat kantavat teräs- ja alumiinikokoonpanot ovat rakennustuotteita, joilta edellytetään 1.7.2014 alkaen CE-merkintää. CE-merkinnän voi kiinnittää vain, jos valmistajalla on ilmoitetun laitoksen myöntämä todistus ja valmistaja on laatinut tuotteelleen suoritustasoilmoituksen. Ilmoitettu laitos voi myöntää todistuksen, kun valmistajan tehtaan laadunvalvontajärjestelmä (FPC-järjestelmä) on hyväksytty. Teknologiateollisuus ry on laatinut teräskokoonpanoja valmistavalle teollisuudelle vapaasti käytettävän FPC-mallipohjan.

Oikeus kiinnittää teräskokoonpanoihin CE-merkintä edellyttää ilmoitetun laitoksen todistusta, jossa todetaan tuotteen ja sen toteutusprosessin täyttävän standardissa SFS-EN 1090-1 sekä sen viitestandardeissa esitetyt vaatimukset. CE-merkinnän kiinnittää tuotteen markkinoille tuova taho, mutta koko valmistusketju alihankkijoineen tulee olla kirjallisesti kuvattu ja tarkastettu.

Todistuksen saamiseksi tulee seuraavat asiat olla tehtynä:
 • VALMISTAJA: tehtaan sisäisen laadunvalvonnan kirjallinen kuvaus eli FPC-manuaali
 • VALMISTAJA: alkutestaukset
 • ILMOITETTU LAITOS: alkutarkastus, joka kattaa
 • kirjallisen FPC-manuaalin läpikäynnin
 • tarkastuskäynnin tehtaassa, jolla varmistetaan, että FPC-järjestelmä on käytössä manuaalissa kuvatun mukaisesti
--> todistus, jonka perusteella on oikeus kiinnittää CE-merkintä

Todistus pysyy voimassa:
 • VALMISTAJA: FPC-järjestelmän ylläpito ja toiminnan sekä laadunvalvonnan toteuttaminen järjestelmässä kuvatun mukaisesti
 • ILMOITETTU LAITOS: määrävälein tehtäviä tarkastuskäyntejä, joilla varmistetaan tuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus ja FPC-järjestelmän mukainen toiminta

Ohessa muutama käytännön vinkki prosessin läpiviemiseen:

 1. Käynnistä FPC-manuaalin laatiminen joko itsenäisesti tai ota yhteyttä konsulttiin. Yrityksen kannattaa ehdottomasti itse kirjoittaa FPC-manuaali, mutta konsultti voi toimia hyvänä tukena manuaalin laajuuden hahmottamisessa sekä koko prosessin aikatauluttamisessa.

  Tutustu FPC-mallipohjaan ja tausta-aineistoon osoitteessa www.metsta.fi

 2. Mikäli valmistusprosessi sisältää hitsausta, varmista, että standardin edellyttämät henkilöpätevöinnit ja menetelmäkuvaukset ovat kunnossa.
 3. Ole mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ilmoitettuun laitokseen. Sovi ajankohta alkutarkastukselle sekä päivänmäärä, jolloin toimitat kirjallisen FPC-manuaalin heille arvioitavaksi. Näiden ajankohtien – alkutarkastus ja FPC-manuaalin läpikäynti – väli tulee olla vähintään kaksi viikkoa.

  On tärkeää huomioida, että ilmoitettujen laitosten kapasiteetti ei ole rajaton!

CE-merkinnän kiinnittävän päätoimijan alihankkijat

Alihankkija ei voi kiinnittää CE-merkintää, mutta hän voi hankkia vapaaehtoisen, standardin SFS-EN 1090-2
(= osa 2) mukaisen, todistuksen. Todistuksen avulla hän voi tarjota omaa työtänsä/osakokoonpanoja useammalle päätoimittajalle ja osoittaa oman osuutensa vaatimustenmukaisuuden kokoonpanon CE-merkintää varten. Vapaaehtoisia todistuksia voivat myöntää tarkastuslaitokset, jotka toimivat SFS-EN 1090-1 mukaisina ilmoitettuina laitoksina. Vapaaehtoisten todistusten myöntäminen on kuitenkin erillistä toimintaa ilmoitetun laitoksen toiminnasta.

Alihankkija voi myös noudattaa päätoimijan FPC-järjestelmää, jossa päätoimija on kuvannut menettelyt vaatimusten täyttymiselle. Jos eri päätoimijoilla on erilaiset toimintatavat alihankkijan työkokonaisuudesta tai osakokoonpanoista, tulee alihankkijan kyetä muokkaantumaan näiden erilaisten kuvausten mukaisesti.

Päätoimijan tulee FPC-järjestelmässään kuvata alihankkijoiden hyväksyntäkriteerit ja tarvittaessa auditointimenettelyt.

CE-merkinnän oikeellisuus

Kaikkiin rakennustuotteisiin, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, hEN  - ja hENin siirtymäaika on päättynyt - tulee kiinnittää CE-merkintä.  CE-merkintävelvoite pohjautuu rakennustuoteasetukseen 305/2011/EU. CE-merkinnän oikeellisuudesta vastaa valmistaja.

Valmistajan tuotteeseen tai tuotteen asiakirjoihin laittama CE-merkintä osoittaa, että valmistaja ottaa vastuun siitä, että tuote on merkinnän saamista edellyttävien lainsäädännöllisten vaatimusten mukainen. CE-merkintä osoittaa lisäksi, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen, ja siten mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n markkinoilla. CE-merkinnällä varustettua tuotetta voidaan myydä kaikkialla Euroopan talousalueella (ETA-maita ovat EU:n 28 jäsenmaata sekä EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja).

Vastaava pätee myös tuotteisiin, jotka on valmistettu muissa maissa, mutta joita myydään Euroopan talousalueella.
CE-merkinnän oikeaa käyttöä valvoo markkinavalvonta. Rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena toimii Suomessa Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto, TUKES.

Lisätietoja:
Jaakko Väyrynen, Teknologiateollisuus ry
jaakko.vayrynen@teknologiateollisuus.fi
GSM 040 – 531 1755

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja