Koneturvallisuus

Tämä standardisointialue kattaa koneiden ja koneiden osajärjestelmien turvallisuussuunnittelun standardisoinnin. Alue ulottuu turvallisuussuunnittelun perusperiaatteista aina yksityiskohtaisiin tuotekohtaisiin turvallisuusstandardeihin. Tämän aihealueen standardisointi käsittelee koneiden kaikkia mahdollisia vaaroja. Koneturvallisuuden standardeja on yli 700.

Koneita koskevat turvallisuusstandardit luokitellaan seuraavalla tavalla kolmeen eri tyyppiin:
 • A-tyypin standardit (turvallisuuden perusstandardit), joissa esitetään perusteet ja yleiset näkökohdat, joita voidaan soveltaa kaikenlaisia koneita tai niiden osajärjestelmiä suunniteltaessa.  Näitä standardeja ovat EN ISO 12100 ja EN ISO 14121-1.
 • B-tyypin standardit (turvallisuuden ryhmästandardit), joissa käsitellään yhtä tai useampaa turvallisuusnäkökohtaa (esim. turvaetäisyydet, melu, ergonomia, tärinä, sähköturvallisuus, hydrauliikka) tai yhtä tai useampaa suojausteknistä laitetta (esim. suojukset, turvalaitteet, hätäpysäytys) ja joita voidaan soveltaa useita erityyppisiä koneita tai niiden osajärjestelmiä suunniteltaessa.
 • C-tyypin standardit (konekohtaiset turvallisuusstandardit), joissa käsitellään tietyn nimetyn koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia ja joiden vaatimuksissa tarvittaessa viitataan A/B-tyypin standardeissa esitettäviin vaatimuksiin.


Koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit

Koneturvallisuuden A- ja B-standardit luovat perustan konekohtaisille turvallisuusstandardeille (C-tyyppi) ja niissä esitettäville vaatimuksille. Konekohtaisia turvallisuusstandardeja on olemassa vain yleisimmille konetyypeille. Jos konekohtaista turvallisuusstandardia ei ole, voidaan tällöin kuitenkin soveltaa A- ja B-tyypin standardeissa esitettäviä perusperiaatteita sekä omaksua niiden avulla suunnittelussa noudatettavia vaatimuksia.

Koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardeilla on siten aina kaksi roolia:
ne toimivat lähtökohtana C-tyypin standardeissa esitettäville vaatimuksille (standardien laatijoiden ohjeina) sekä
niitä voidaan soveltaa sellaisenaan, jos sopivia C-tyypin standardeja ei ole käytettävissä.
A- ja B-tyypin standardit saattavat sisältää tiettyä turvallisuuskysymystä koskevia vaihtoehtoisia suunnitteluvaatimuksia (esim. luokituksia), joiden avulla saavutettava turvallisuustaso on erilainen. Konekohtaisissa turvallisuusstandardeissa tavallisesti yksilöidään, mitä A- tai B-tyypin standardin luokkaa tai muuta vaihtoehtoa on kyseisessä koneessa sovellettava (edellä tapaus 1). Jos konekohtaista turvallisuusstandardia ei ole (edellä tapaus 2), on suunnittelijan itse tehtävä riskin arviointiin perustuva valinta A- tai B-standardissa esitettävän luokan tai muun vaihtoehdon välillä.

Koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardeissa käsitellään erityisesti seuraavia aiheita:
 • koneturvallisuuden perusterminologia ja käsitteet
 • turvallisuussuunnittelun perusteet ja riskin arviointi
 • koneiden suojaustekniikkaa (esim. suojukset, turvalaitteet ja turvaetäisyydet)
 • koneiden toiminnallinen turvallisuus (esim. hätäpysäytys, odottamattoman käynnistymisen estäminen ja ohjausjärjestelmien luotettavuus)
 • koneiden kulkutiet sekä kulku- ja työskentelyaukkojen mitoitus
 • ohjaimet, näytöt, merkinantolaitteet, turvallisuusohjeet ja merkinnät
 • koneiden valaistus
 • ergonomiaan liittyvät kysymykset kuten työpisteen mitoitus, koneen käyttöön liittyvä voimankäyttö, työasennot ja kosketettavissa olevien pintojen lämpötilat
 • hygienia ja palontorjunta
 • sähköturvallisuus
 • hydrauliikan ja pneumatiikan turvallisuus
 • ainepäästöjen hallinta ja mittaaminen
 • koneiden aiheuttaman säteilyn, melu ja tärinän hallinta ja mittaaminen.
Koneturvallisuuden perusteet esitetään standardissa EN ISO 12100 ja koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit on julkaistu SFS-käsikirjasarjoissa 93 ja 135.

Tämän aihealueen standardit liittyvät lähes kokonaan koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY.

Koneturvallisuuden A/B-standardit laaditaan seuraavissa komiteoissa:
CEN/TC 114 Safety of Machinery
CEN/TC 122 Ergonomics
CEN/TC 169 Light ang linghting
CEN/TC 211 Acoustics
CEN/TC 231 Mechanical Vibration and Shock
CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CENELEC/TC 44 Electrotechnical aspects of machinery safety
ISO/TC 43/SC 1 Noise
ISO/TC 159 Ergonomics
ISO/TC 199 Safety of Machinery

Koneturvallisuuden C-tyypin standardit:
Aihealueelta valmistuneet standardit löytyvät:

SFS-ICS 13.110 Koneturvallisuus

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:

Ergonomia
Meluntorjunta
Koneturvallisuuden sähkötekninen turvallisuus
Mekaaninen värähtely

Lisätietoja koneturvallisuuden standardisoinnista on Metsta ry:n koneturvallisuuden teemasivulla.

Koneturvallisuuden ja ergonomian Top 10 SFS:n kotisivuilla

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja