Perusstandardit

Oletko koskaan tullut miettineeksi sitä, että ympäri maailman käytetään koneenpiirustuksessa samoja merkitsemistapoja ja käytäntöjä, tai että ruuvit ja mutterit ovat aina vaihtokelpoisia. Nämä kaikki asiat on standardisoitu perusteellisesti ja näiden standardien asema on tunnustettu maailmanlaajuisesti

Tekniset piirustukset

Teknisten tuoteasiakirjojen (TDP) standardisointi käsittää teknisten piirustusten, käsin piirrettyjen tai tietokonepohjaisten, merkintätavat ja menettelytavat. Standardisointi lähtee aina piirustusarkkien koosta käsittäen mm. projektiot, viivanpaksuudet, mitoituksen ja piirrosmerkit vaikkapa hitsaukselle tai geometrisille toleransseille.

Teknisten tuoteasiakirjastandardien käyttö on erittäin laajaa. TDP-standardeja tarvitaan käytännössä kaikkien tuotteiden määrittelyyn. TDP-standardien luonnollisia käyttäjiä ovat kaikki henkilöt, jotka osallistuvat näiden tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja todentamiseen. TPD-standardit ovat myös olennainen osa esim. koneinsinöörien koulutusjärjestelmää.

Teknisen dokumentoinnin kansainvälistä standardisointia hoitaa ISO:n tekninen komitea ISO/TC 10 Technical drawings.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Kiinnittimet

Kiinnittimiä standardisoidaan mittojen, toleranssien, mekaanisten ja toiminnallisten ominaisuuksien, testausmenetelmien ja hyväksymismenettelyjen suhteen.

Termi "kiinnitin" kattaa kaiken tyyppiset tuotteet, jotka on tarkoitettu kahden tai useamman rakenneosan mekaaniseen yhdistämiseen niin, että ne muodostavat pysyvän tai avattavan liitoksen tai vaikuttavat olennaisesti tämän toiminnon aikaansaamiseen, kuten esim. ruuvit, mutterit, aluslevyt, sokat, niitit, ja letkunkiristimet.

Kiinnittimiä käytetään melkein kaikilla tuotannollisen teollisuuden alueilla, esim. autoteollisuudessa, koneenrakennuksessa, sähköteknisessä teollisuudessa, laivanrakennuksessa, rakennusteollisuudessa, huonekaluteollisuudessa, jne. Näistä teollisuuden haaroista erityisen suuri merkitys on autoteollisuudella, koska siinä tarvitaan suuria määriä kiinnittimiä, ja niiden keskinäinen toimivuus ja tasalaatuisuus on erittäin tärkeää laajasti automatisoidun tuotannon kannalta.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Tuotteen mittojen ja geometrian määrittely ja todentaminen

Geometrisen tuotemäärittelyn (GPS) tarkoituksena on kuvata määrätyllä symbolikielellä tuotteen geometrialle asetettuja vaatimuksia, kuten mittatoleranssit ja vaikkapa muodon tai suunnan geometriset toleranssit.  GPS-järjestelmä sisältää mittatoleranssit ja geometriset toleranssit, pinnan ominaisuudet ja niihin liittyvät todentamismenettelyt, mittausvälineet ja kalibrointivaatimukset mukaan lukien mittausepävarmuuden.  Toisin sanoen kaikki tuotteen (työkappaleen) mikro- ja makrogeometrian määrittelevät vaatimukset ja niihin liittyvät mittauslaitteiden todentamis- ja kalibrointivaatimukset kuuluvat GPS-järjestelmän piiriin.

GPS on kansainvälisesti hyväksytty konsepti ja aihealueen standardisointi on viety pitkälle. GPS-piirustusmerkinnät ymmärretään kaikkialla maailmassa.

GPS-konseptin oikean käytön tuomia hyötyjä yritykselle ovat:
  • järjestelmän mukaista dokumentaatiota voidaan pitää sitovan sopimuksen perusteena
  • järjestelmä alentaa kustannuksia, kun vältetään epätäydellisestä määrittelystä aiheutuva virheellisten työkappaleiden valmistaminen
  • järjestelmä on edellytys tuotteen laadun jatkuvalle parantamiselle ja läpimenoajan lyhentämiselle
  • järjestelmä mahdollistaa taloudellisesti optimaalisen resurssien kohdentamisen määrittelyn, valmistuksen ja todentamisen välillä
  • järjestelmä on tärkeä tekijä valmistuksen tehokkuuden ja luotettavuuden lisäämisessä, mikä osaltaan auttaa yrityksiä selviämään kansainvälisessä kilpailussa.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

GPS
GPS-kysymyspankki on maksuton opetusaineisto kaikille toleransseista kiinnostuneille.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja