Yhteiskuntavastuu

Kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa on valmisteltu standardi yhteiskuntavastuusta  ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Se on vahvistettu myös suomalaiseksi standardiksi SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas joulukuussa 2010.

ISO 26000 -standardin tavoitteena on edistää organisaatioiden yhteiskuntavastuullista toimintaa sekä kestävää kehitystä, johon kuuluu myös ihmisten terveys ja yhteiskunnan hyvinvointi. Standardi on tarkoitettu ohjeeksi kaikille organisaatioille, jotka hakevat lisätietoa yhteiskuntavastuuasioiden käsittelyyn riippumatta siitä, ovatko ne suuria vai pieniä ja toimivatko ne kehittyneissä maissa vai kehitysmaissa.

Standardi toimii hyvin yleisoppaana yhteiskuntavastuuasioista lisätietoa hakeville. Siinä kerrotaan yhteiskuntavastuun yleismaailmallisia periaatteita, alkaen YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja ILO:n työelämää koskevien sopimusten perusperiaatteista. Yhteiskuntavastuullisella toiminnalla tarkoitetaan vapaaehtoista lainsäädännön vaatimukset ylittävää toimintaa. Standardissa tunnustetaan erilaiset olosuhteet, kulttuurit ja lainsäädännön taso maapallon eri puolilla, mutta kantavana ajatuksena on suunnan hakeminen kohti toimintatapaa, joka yhteisesti hyväksytään vastuulliseksi.

Ydinalueina ja tarkimmin läpikäytyinä aiheina ovat organisaation hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat, sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen. Keskeistä on organisaation sidosryhmien huomioon ottaminen toiminnan kaikilla tasoilla, ja eri osapuolten tarpeiden ja oikeuksien kunnioittaminen eri tilanteissa. Myös yhteiskuntavastuuseen liittyvän viestinnän keskeiset elementit esitellään.

ISO 26000 poikkeaa ympäristö- ja laatujärjestelmästandardeista siinä, että se ei ole hallintajärjestelmästandardi, eikä sitä ole tarkoitettu sertifiointiin.

SFS:n yhteiskuntavastuukomitea SFS:n kotisivuilla.

SFS:n teemasivut yhteiskuntavastuusta

Voit lukea lisää standardista ISO 26000 oheisesta esitteestä.
ISOn yhteiskuntavastuustandardisoinnista löytyy lisätietoa ISOn Internetsivuilta.

Standardin valmistelu aloitettiin ISOssa vuonna 2005. Laadintatyössä oli mukana asiantuntijoita eri sidosryhmistä kuten yritykset, julkinen sektori, kansalaisjärjestöt, työntekijäjärjestöt, kuluttajat sekä tutkimuslaitosten edustajat. Mukana oli henkilöitä kaiken kaikkiaan yli 80 maasta, joista valtaosa on kehittyviä maita. Lisäksi työhön osallistui asiantuntijoita yli 30 kansainvälisestä järjestöstä mm. ILOsta (Kansainvälinen työjärjestö) ja GRIstä (Global Reporting Initiative).
Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja