Riskienhallinta

Elämme riskien keskellä. Organisaatioiden ja kaikkien sidosryhmien (esim. lainsäätäjät, teollisuus, kuluttajat, kolmas sektori) tulee olla riskien suhteen ajan tasalla liittyvätpä ne luonnon tai ihmisen aikaansaamiin katastrofeihin, rikollisuuteen, terrorismiin, pitkän aikavälin riskeihin kuten saasteet, ilmastonmuutos tai taloudellisiin tapahtumiin.

Vaaran uhatessa tai vaaratilanteen ilmetessä organisaatioiden tulee kyetä vakauttamaan toimintansa soveltuvin keinoin hoitaakseen riskiä, vähentämään mahdollisesti toteutuvasta riskistä aiheutuvia vaikutuksia sekä kyetäkseen estämään yhteiskunnalle aiheutuvaa vahinkoa. Tähän perustuen organisaation tulisi suorittaa riskin arviointia kyetäkseen tunnistamaan päivittäisessä toiminnassa olevat vaarat, niistä syntyvien riskien suuruus sekä arvioimaan niiden merkitystä.

riskinhallinta kuva1

Kuva 1. Riskiin liittyvät käsitteet ja niiden hierarkia ISO/IEC opas 73 Risk management — Vocabulary — Guidelines for use in standards mukaisesti. (Epävirallinen käännös, alkuperäinen julkaistu englanniksi).

Riskien hallintaan on standardisoinnissa laadittu merkittävä määrä eritasoisia julkaisuja. Niiden keskinäinen velvoittavuus voidaan parhaiten hahmottaa  kuvan 2 avulla. Direktiivit on sijoitettu samaan kuvaan lähinnä osoittamaan, että ne ovat aina sektorikohtaisten standardien yläpuolella. Direktiivit ovat viranomaisten hallinnon alaan kuuluvia julkaisuja.

riskinhallinta kuva2

Kuva 2. Riskin hallintaan liittyvien julkaisujen hierarkia (CEN/BT WG 160 raporttia (v. 2005) Implementation of Risk Assessment in European Standardization mukaillen)

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO on ollut viime aikoina aktiivinen riskien hallintaan liittyvän yleisen ohjeistuksen standardisoinnissa. Standardisointi tehdään suoraan ISO:n teknisessä toimikunnassa (TMB).

Euroopan standardisointijärjestö CEN on vastaavasti laatimassa omaa ohjeistustaan liittyen vaatimuksiin standardisoijille siitä miten ja missä laajuudessa standardeihin tulee jatkossa sisällyttää riskin arviointi. Riskin hallintaan ja arviointiin liittyvä yleinen ohjeistus sekä sanastot perustuvat ISOn julkaisuihin.

Riskienhallinnan ISO 31000 -sarjan standardeista vastaa SFS. Myös muilla toimialayhteisöillä on omien vastuualueidensa mukaisia riskienhallintaan liittyviä standardisointikohteita.

Katso myös:
Kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikka: Turvallisuus ja terveys
Terveydenhuolto ja terveysteknologia
Kemikaalit


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja